+30 2311 263263
·
ergaomnes.edu@gmail.com
·
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 21:00

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

α. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκηρύσσεται εισαγωγικός διαγωνισμός στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Διοικητικής Δικαιοσύνης, β)Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και γ) Εισαγγελέων. Στην προκήρυξη ορίζεται, εκτός των άλλων, ο συνολικός αριθμός των εισακτέων σε κάθε κατεύθυνση, ο αριθμός των εκπαιδευομένων που θα κατανεμηθούν στα τμήματα των δικαστηρίων, ο τόπος και ο χρόνος έναρξης του διαγωνισμού, καθώς και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Οι εξετάσεις διενεργούνται στη Θεσσαλονίκη.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι:

α. Έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή.

β. Έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 45ο της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισμός.

γ. Έχουν τα προσόντα, που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρο 36, και δεν έχουν τα κωλύματα, που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύουν, για το διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών.

Η επιλογή των εκπαιδευομένων κάθε σειράς πραγματοποιείται με τρεις παράλληλους αλλά διαφορετικούς διαγωνισμούς. Ο πρώτος αφορά την κατεύθυνση της Διοικητικής , ο δεύτερος της Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης και ο τρίτος των Εισαγγελέων.

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτείται για κάθε κατεύθυνση χωριστά, και περιλαμβάνει δύο στάδια: προκριματικό και τελικό.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.esdi.gr/nex/index.php/el/2013-01-24-15-04-32/2013-01-24-15-05-18

Οι υποψήφιοι για την κατεύθυνση Εισαγγελέων εξετάζονται:

 • Γραπτά, κατά το προκριματικό στάδιο, σε θέματα:
 1. 1ο Θέμα = συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος στον θεματικό κύκλο:
  Ποινικού Δικαίου
  Ποινικής Δικονομίας
 2. 2ο Θέμα = συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος στον θεματικό κύκλο:
  Ποινικού Δικαίου
  Ποινικής Δικονομίας
  Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου
 3. 3ο Θέμα = συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος στον θεματικό κύκλο:
  Αστικού Δικαίου
  Εμπορικού Δικαίου
  Πολιτικής Δικονομίας
 4. Ξένη Γλώσσα (μετάφραση νομικού κειμένου από την ξένη στην ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως)
 5. Θέμα Γενικής Παιδείας (ανάπτυξη ενός θέματος σχετικά με σύγχρονα νομικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά ζητήματα ή συνδυασμός ανάπτυξης θέματος και ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής)
 • Η βαθμολογική κλίμακα, για κάθε δοκιμασία, εκτείνεται από μηδέν (0) έως δεκαπέντε (15)
 • Γενικός βαθμός (μέσος όρος) προκριματικού σταδίου:

(1ο Θέμα Χ1) + (2ο Θέμα Χ1) + (3ο Θέμα Χ1) + (Ξένη Γλώσσα Χ0,5) + (Θέμα Γενικής Παιδείας Χ0,5)

 • Θεωρούνται επιτυχόντες στο προκριματικό στάδιο όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες οκτώ (8) και σε καμία κάτω από έξι (6)
 • Προφορικά, κατά το τελικό στάδιο, σε θέματα:

1) Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας, Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου, Αστικού Δικαίου, Εμπορικού Δικαίου, Πολιτικής Δικονομίας
2) Ευρωπαϊκού Δικαίου
Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης δεκαπέντε τοις εκατό (15%)

 • Ο τελικός βαθμός προσαυξάνεται κατά μισό δέκατο (0,5/10) της μονάδας για κάθε προαιρετικά εξεταζόμενη ξένη γλώσσα, εφόσον ο βαθμός επίδοσης στην ξένη αυτή γλώσσα είναι τουλάχιστον δέκα, κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος και κατά τρία δέκατα (3/10) της μονάδας για διδακτορικό δίπλωμα Νομικού Τμήματος ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου, ομοίως σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος, στα οποία δεν προστίθεται η προσαύξηση του αντίστοιχου μεταπτυχιακού διπλώματος

β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της προετοιμασίας των υποψηφίων για την Εθνική Σχολή Δικαστών διακρίνονται σε μονοετή και διετή.

Τα μονοετή αποτελούν τη συνήθη πρακτική του φροντιστηρίου, καθώς ένα έτος συστηματικής προετοιμασίας, κρίνεται επαρκές.

Τα διετή, απευθύνονται σε υποψηφίους που, είτε δεν έχουν το χρόνο για να παρακολουθήσουν και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ετήσιου προγράμματος, είτε δεν συμπληρώνουν το απαιτούμενο ηλικιακό όριο, αλλά επιθυμούν να ξεκινήσουν εγκαίρως την προετοιμασία τους.

Έναρξη νέων τμημάτων γίνεται δύο φορές κάθε έτος, τον Οκτώβριο και τον Ιανουάριο, ενώ οι εγγραφές ξεκινάνε ήδη από τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες, υπάρχει η δυνατότητα προσωπικού ραντεβού με την υπεύθυνη σπουδών του φροντιστηρίου, καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Βρίκου Βιβή, LL.M. – Εμπορικό Δίκαιο

Ναζίρης Ιωάννης, Δ.Ν. – Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία

Πέγιος Τριαντάφυλλος, Δ.Ν – Αστικό Δίκαιο, Πολιτική Δικονομία

Ψήμμας Θωμάς, Δ.Ν. – Γενική Παιδεία

Ανδρεάδης Ηλίας, Υπ. Δ.Ν. – Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ