+30 2311 263263
·
ergaomnes.edu@gmail.com
·
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 21:00

Δήλωση απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το Νομικό Φροντιστήριο με το διακριτικό τίτλο «Erga Omnes» σας ενημερώνει δια του παρόντος σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί,  τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο το πράττει όταν χρησιμοποιείτε τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες ή αναζητάτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας.

Το Νομικό Φροντιστήριο Erga Omnes λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Βενιζέλου 3 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Το νομικό φροντιστήριο εφαρμόζει όλα τα εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται είτε μέσω της ιστοσελίδας μας είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής.

Σας ενημερώνουμε ότι η παρακάτω Δήλωση μπορεί να επικαιροποιείται με αλλαγές και για το λόγο αυτό σας προτρέπουμε να τη συμβουλεύεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στο τέλος της παρούσας Δήλωσης αναγράφεται η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης.

1. Αντικείμενο της παρούσας δήλωσης

Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων αφορά στη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση των προσωπικών στοιχείων τα οποία κοινοποιείτε σε εμάς είτε με τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουμε μέσω της ιστοσελίδας μας  είτε ως μαθητές μας ή υποψήφιοι μαθητές.

2. Ποια δεδομένα συλλέγουμε

2.1 Το Νομικό Φροντιστήριο Erga Omnes συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας και φορολογικά στοιχεία και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα απαιτούνται για τους κατωτέρους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται απευθείας από εσάς.

2.2 Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας καθαρά για ενημέρωση σας χωρίς να χρειαστεί να δώσετε προσωπικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή απλώς αποθηκεύουμε δεδομένα πρόσβασης στα αποκαλούμενα αρχεία καταγραφής διακομιστών τα οποία μας κοινοποιούνται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης (όπως η διεύθυνση ΙΡ, ο αναφορέας (refferer) κ.λπ.).. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξασφάλιση λειτουργιών χωρίς αποκλεισμούς του ιστοτόπου μας, ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε ανάλυση σφαλμάτων και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και δεν μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε προσωπικά εσάς, ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία.

2.3 Εφόσον έχετε δηλώσει συμμετοχή σε κάποιο από τα τμήματα που λειτουργούν στο Νομικό Φροντιστήριο Erga Omnes κατά τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης θα πρέπει να συμπληρώσετε ορισμένα στοιχεία (π.χ. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο,  email) τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας.

2.4 Σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί σε κάποιο από τα τμήματα του φροντιστηρίου θα σας ζητηθεί να δηλώσετε διάφορα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης η οποία είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή σας σε κάποιο από τα τμήματα του φροντιστηρίου. Τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ΑΦΜ.

3. Επεξεργασία δεδομένων

Τα παραπάνω δεδομένα αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Νομικό Φροντιστήριο Erga Omnes  για χρονικό διάστημα καθοριζόμενο από τα ακόλουθα κριτήρια: α) Τη συμμόρφωση του φροντιστηρίου με τις νόμιμες υποχρεώσεις του β) Τυχόν εφαρμοστέες νομοθετικές και/ή κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τις περιόδους διατήρησης δεδομένων

4. Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων σας από το νομικό φροντιστήριο είναι απαραίτητη: (α) για εκπαιδευτικά δεδομένα (π.χ. δημιουργία τμημάτων, τήρηση παρουσιολογίου, καταλόγους τάξεων μαθητών κλπ.),  (β) για την μεταξύ μας επικοινωνία και την ενημέρωσή σας για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα, και (γ) για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας και την υποβολή φορολογικών στοιχείων στις αρμόδιες αρχές.

5. Νομική βάση επεξεργασίας και υποχρέωση παροχής δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται πάντα υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει νομική βάση. Τα περισσότερα στοιχεία που επεξεργαζόμαστε είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, δηλαδή για τη συμμετοχή σας στα τμήματα του φροντιστηρίου. Επιπλέον επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συμμόρφωση προς έννομες υποχρεώσεις μας, όπως η υποβολή στοιχείων στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

6. Τα δικαιώματα σας

Έχετε το δικαίωμα: (α) να ζητήσετε πρόσβαση και πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από το ΝΦ, (β) να ζητήσετε διορθώσεις ή/και συμπλήρωση των δεδομένων σας, (γ) να ζητήσετε διαγραφή δεδομένων όταν δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος για τη διατήρηση τους, (δ) να ζητήσετε περιορισμό του πεδίου, του τρόπου ή του σκοπού της επεξεργασίας, (ε) παραλάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει στο ΝΦ, (στ) να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, και (ζ) να υποβάλετε παράπονο ενώπιον της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σε περίπτωση που θεωρείτε πως τα δεδομένα σας δεν τυγχάνουν σύννομης επεξεργασίας. Αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σας, έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή. Για να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα σας, επικοινωνήστε με το ΝΦ, όπως ορίζεται παρακάτω υπό 8.

7. Μεταφορά δεδομένων σε τρίτους

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο στο συνεργαζόμενο λογιστήριο. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνο και email) θα είναι προσβάσιμα και στους καθηγητές σας. Τονίζουμε πως τόσο οι καθηγητές όσο και το προσωπικό του φροντιστηρίου δεσμεύονται από ρήτρες τήρησης εχεμύθειας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των μαθητών μας.

8. Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Νομικό Φροντιστήριο Erga Omnes ως εξής:

Διεύθυνση: Βενιζέλου 3, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54624

Τηλέφωνο: 2311 263 263

Email: ergaomnes.edu@gmail.com

 

Το Νομικό Φροντιστήριο Erga Omnes δεν χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα για κανέναν σκοπό που παρεκκλίνει από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή παρέχεται η συγκατάθεση του υποκειμένου. Επιπλέον, λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι αξιόπιστη, ακριβής και πλήρης